Política de protecció de dades

Aquest document explica la política de protecció de dades de la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Es fonamenta en els principis del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Resumim, a continuació, els aspectes fonamentals de la nostra política de protecció de dades:

1. Responsable del tractament

El Responsable del tractament de dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), amb domicili al Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500), CIF G58020124, telèfon 938 86 12 22, adreça electrònica [email protected], inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número 150.

2. Delegat de protecció de dades

El Delgat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriments, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal i telèfon o directament a l’adreça [email protected].

3. Finalitat del tractament

Per subministrar un bon servei, UVic-UCC a través d’U-Vals UVic, requereix certes dades personals. Això permet oferir serveis i funcionalitats que s’adeqüin millor a les teves necessitats. També permet a U-Vals fer-te arribar per diferents mitjans i vies (correus electrònics, xarxes socials, etc.) les ofertes de productes i serveis que creiem que et poden interessar.
Les dades personals que recollim tenen les finalitats següents:

Posar-nos en contacte amb tu cada vegada que U-Vals UVic ho consideri convenient amb la finalitat d’oferir-te les nostres ofertes, etc.

Portar a terme estudis interns sobre els interessos, el comportament i les característiques dels usuaris amb l’objectiu de comprendre millor les seves necessitats i oferir un millor servei a la comunitat universitària.

Millorar les nostres iniciatives promocionals en conèixer les pàgines més visitades pels usuaris, i perfeccionar els nostres continguts, presentació i serveis.

Enviar informació o missatges sobre nous productes i/o serveis, mostrar publicitat o promocions, cibertires (banners) i notícies sobre U-Vals UVic.

Subministrar les dades personals dels usuaris que intervinguin en la resolució de conflictes: companyies d’assegurances o tribunals competents.

4. La informació que recollim i legitimació del tractament

Recollim informació d’identificació personal durant el procés de registre o a petició explícita d’U-Vals UVic. També podem recollir la teva adreça IP (Internet Protocol) per ajudar a diagnosticar problemes amb el nostre servidor i per administrar el web. Una adreça IP també s’utilitza per identificar-te i recollir informació estadística. Per subscriure’t se’t pot sol·licitar l’adreça electrònica i/o el número de carnet de la UVic-UCC.

U-Vals recull i emmagatzema automàticament informació sobre l’activitat dels usuaris dins la nostra web. Aquesta informació pot incloure la URL de la qual provenen (estiguin o no a la nostra web), a quina URL accedeixen seguidament (estiguin o no a la nostra web), quin navegador estan utilitzant, les pàgines visitades, el temps de visita, etc.

El tractament de les dades es basa en el consentiment i en el compliment d’una relació contractual. En qualsevol moment, l’usuari d’U-Vals podrà sol·licitar la baixa de la seva subscripció i informació de la base de dades d’U-Vals UVic.

5. Comunicació de les dades

U-Vals UVic farà tot el que estigui al seu abast per protegir la privacitat de la informació. Pot succeir que en virtut d’ordres judicials, o de regulacions legals, U-Vals UVic es vegi obligat a comunicar informació a les autoritats.

6. Drets de les persones interessades

Tal i com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar-les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
 • A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Els drets enumerats es poden exercir adreçant una sol·licitud a la Fundació Universitària Balmes a l’adreça postal o les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça [email protected]

7. Spam

U-Vals UVic pren precaucions per evitar l’enviament no sol·licitat de correus electrònics. A més, U-Vals UVic i els seus usuaris no accepten l’spamming o enviament no sol·licitat de correus electrònics. Per això, s’estableix que està absolutament prohibida la utilització del servei amb finalitats d’spam o enviament indiscriminat de missatges de qualsevol naturalesa per correu electrònic.

8. Correus electrònics

Podem enviar-te correus electrònics amb els propòsits següents:

 • Després de subscriure’t al butlletí d’ofertes.
 • Correus electrònics recordatoris dels serveis que oferim.
 • Enviament d’ofertes.
 • Correus informatius i/o promocionals.
 • Perquè t’has donat de baixa del butlletí.
 • Com a resposta de peticions particulars.

Totes els correus que s’envien a través del butlletí d’ofertes disposen d’un enllaç on donar-se de baixa.

Pots donar-te de baixa sempre que vulguis enviant un correu electrònic a [email protected] amb l’assumpte: BAIXA.

9. Seguretat i emmagatzematge

U-Vals UVic no es fa responsable d’intercepcions il·legals o violacions dels seus sistemes o base de dades per part de persones no autoritzades. U-Vals UVic tampoc no es fa responsable de la utilització indeguda de la informació obtinguda per aquests mitjans.

10. Servei a l'usuari

Si tens algun dubte o preocupació, no dubtis en contactar amb el nostre servei d’atenció al client: [email protected].